Tuấn tôi trăn trở vì bệnh nhân chủ quan dừng thuốc, phải quay lại tái điều trị mề đay sau 5 năm

Tuấn tôi trăn trở vì bệnh nhân chủ quan dừng thuốc, phải quay lại tái...